သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္ႀကီးတင္လွဴပြဲေတာ္(၁)

9/21/09

ပီယ၀ါစာ= ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကား

ေလာကရွိ လူသားမ်ားသည္ ပီယ၀ါစာ=ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကားကုိဆုိျခင္း ဟူေသာ စကားကုိ က်င့္သုံးသင့္၏။ ပီယ၀ါစာသည္ အလြန္အေရးပါ အရာေရာက္ေသာ စကားျဖစ္သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပထမဦးဆုံးေတြ႕ဆုံေသာအခါ ပုဗၺ၀ါစာဟူေသာ ေရွ႕ဦးစကားသည္ ပီယ၀ါစာ=ခ်စ္ဖြယ္စကားျဖစ္သင့္၏။ ထုိသုိ႔ ပီယ၀ါစာကုိ ေျပာဆုိ၍ဆက္ဆံမွသာ တစ္ဦးတစ္ဦး ဆက္ဆံရာတြင္ အဆင္ေျပ အစင္ေခ်ာမည္ျဖစ္၏။
ထုိ႔ေၾကာင့္ ေလာကရွိ လူသားမ်ားသည္ ပီယ၀ါစာ= ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိဆက္ဆံသင့္၏။
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပထမအၾကိမ္ေတြ႕ဆုံရာ၌ ပုဗၺ၀ါစာသည္ ဖရုသ၀ါစာ=ရုန္႕ရင္းၾကမ္းတမ္းေသာ စကားျဖစ္လွ်င္ ပထမဦးဆုံး ေတြ႕ဆုံျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျဖစ္မည္မထင္ေပ။ မေကာင္းေသာ ေတြ႕ဆုံျခင္းသာ ျဖစ္မည္ျဖစ္၏။ ..၀င္၀င္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း…ဟူေသာ ျမန္မာစကားပုံ ရွိသကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ ၀င္၀င္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္း..ဟူေသာ စကားသည္ အလြန္ေလးနက္ေသာ စကားျဖစ္၏။ ဥပမာအားျဖင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ပထမဦးဆုံး လုပ္ကုိင္ရာ၌ သူေဌး သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ်ားက ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံျခင္း၊ အလုပ္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္စြာခိုင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လွ်င္ အသစ္၀င္လာေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသာ ေၾကာင့္ သူတုိ႔ ဆက္ဆံေသာစကား၊ သူတုိ႔ခုိင္းေသာ အလုပ္ကုိ ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ မလုပ္ကုိင္ႏုိင္ေသာအခါ ထုိသူသည္ စိတ္ပ်က္အားငယ္ၿပီး ဆက္လက္လုပ္ခ်င္စိတ္ ရွိ္မည္မဟုတ္။ ထုိသူသည္ သူေဌး သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္မ်ားကုိပင္ အေကာင္းျမင္မည္မဟုတ္၊ အဆုိးျမင္သြားမည္ျဖစ္၏။ အဆုိးျမင္ျခင္းသည္လည္ ေကာင္းေသာ အရာမဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာ ျပဳမူမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားသင့္၏။
လူမႈဆက္ဆံေရးတြင္လည္း ထုိ႔အတူပင္ျဖစ္၏။ မိမိဆီသုိ႔ေရာက္လာေသာ သူမ်ားကုိ မိမိက ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိဆက္ဆံလွ်င္ ထုိသူမ်ားသည္ မိမိဆီသုိ႔ ေနာက္တစ္ခါ ေရာက္လာမည္မဟုတ္ေပ။ ပီယ၀ါစာဟုေခၚေသာ ခ်စ္ခင္ဖြယ္စကားကုိ ေျပာဆုိၿပီး ဆက္ဆံမွသာလွ်င္ ဆက္ဆံေရးသည္ အဆင္ေျပၿပီ ေရရွည္လက္တြဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္းလူတုိင္း ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိသာ ေျပာဆုိသင့္၏။
ေလာကရွိ လူသားမ်ားသည္ အရြယ္သုံးပါးလုံး၌ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိ၍ လူမႈဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္သင့္၏။ မိမိက အသက္ႀကီး၏၊ မိမိဆီ ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ကား အသက္ငယ္ေသး၏ဟူ၍ ထုိသူကုိ မိမိသည္ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားျဖင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံေသာ္လည္း ထုိသူသည္ မိမိကုိ ေလးစားလုိက္မည္၊ လက္ခံလုိက္မည္ဟူ၍ ေတြးၿပီး မဆက္ဆံသင့္ေပ။ ေျပာဆုိလုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေျပာၿပီးလွ်င္ ေပ်ာက္သြားေသာ္လည္း အေျပာခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္ကား ေမ့ေပ်ာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ မိမိက အသက္ႀကီးေသာ္လည္း ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္ပရိသတ္တုိ႔အား ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး၊ ခြန္အားအရွိဆုံး ဆက္ဆံေရးျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ားသည္လည္း ထုိပီယ၀ါစာကုိ မ်က္ကြယ္မျပဳသင့္ေပ။
မည္သုိ႔ေသာ ကိစၥပင္ျဖစ္ေစ ပီယ၀ါစာသည္ အလြန္အေရးႀကီး၏။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ပင္ ဖရုသ၀ါစာကုိ မေျပာၾကားရန္ ေျပာဆုိဆုံးမခဲ့၏။ ဖရုသ၀ါစာဟူေသာ ၾကမ္းတမ္းစြာေျပာဆုိျခင္းကုိ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ၀ါစီကံ အကုသုိလ္ ဟု ေဟာၾကားခဲ့၏။ မိမိကိစၥ၊ မိမိလုပ္ငန္စသည္မ်ား လုံး၀ျပည့္စုံ ေအာင္ျမင္လုိလွ်င္ ေလာကရွိလူသားမ်ားသည္ ပီယ၀ါစာကုိ က်င့္သုံးသင့္၏။ ပီယ၀ါစာကို က်င့္သုံးေသာ ပုဂၢိဳလ္တုိင္းသည္ ေလာကတြင္ မေအာင္ျမင္သူမရွိ၊ အမွန္ပင္ ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္၏။ အသက္ႀကီးေသာ ရဟန္းသံဃာမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာဆုိဆုံးမ ၾသ၀ါဒေပးလွ်င္ “ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကုိ မေျပာဆုိၾကပါႏွင့္၊ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိသာ ေျပာဆုိၾကပါ“ဟု ဆုံးမေလ့ရွိ၏။ ပီယ၀ါစာသည္ ေလာက၌ မည္မွ် အေရးႀကီးသည္ အေရးပါသည္ကုိ စာဖတ္သူမ်ား သိသာႏုိင္ၿပီျဖစ္၏။ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားကုိ ေျပာဆုိဆက္ဆံလွ်င္ လူသာလွ်င္မၾကိဳက္သည္မဟုတ္ တိရိစၧာန္မ်ားပင္ မႀကိဳက္ၾကေပ။ ပုဏၰတစ္ေယာက္သည္ မိမိ၏ ႏြားလားဥသဘအား ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ဆုံးရႈံးရခဲ့ေၾကာင္း သာဓကမ်ားရွိခဲ့၏။
ထုိကဲ့သုိ႔ တိရိစၧာန္မ်ားပင္ ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားဆုိျခင္းကုိ မႀကိဳက္ၾကလွ်င္ ေလာကရွိလူသားသည္ကား ဆုိဖြယ္မရွိေခ်။ အမွန္ပင္ မႀကိဳက္ၾကမည္ျဖစ္၏။ ထုိေၾကာင့္ ဖရုသ၀ါစာ-ၾကမ္းတမ္းေသာစကားကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္၍ ပီယ၀ါစာ=ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကုိသာ က်င့္သုံးသင့္ေၾကာင့္ စာဖတ္သူမ်ားအား တုိက္တြန္းခ်င္၏။
အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္ ပုဗၺ၀ါစာဟု ေခၚေသာ ေရွ႕ဦးစကား၌ ပီယ၀ါစာ=ခ်စ္ဖြယ္ေသာစကား၊ ဖရုသ၀ါစာ=ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားဟူ၍ ေျပာဆုိျခင္းႏွစ္မ်ိဳးအနက္ ေလာကရွိလူသားမ်ားသည္ ပီယ၀ါစာဟုေခၚေသာ ခ်စ္ဖြယ္စကားကုိသာ ေျပာဆုိ၍ ဆက္ဆံသင့္ေၾကာင့္ ေဖာ္ျပလုိက္ရပါသည္။


သားေရႊ။

၀ါဆုိပြဲေတာ္ (၂၅.၀၇.၂၀၁၀)

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

သၾကၤန္ပြဲေတာ္

လာေရာက္အားေပးၾကေသာ သူအေပါင္း ကုိယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစံ

ပထမအႀကိမ္စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႏွင့္ ရဟန္းခံပြဲေတာ္

ဆီမီးထြန္းပြဲ အမွတ္တရ ဓာတ္ပုံမ်ား